EgyébHírek

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Magyar Hegyivezetők és Hegyi Túravezetők Egyesülete

Székhelye:Budapest, 1155, Vasvári Pál u. 8.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Magyar Hegyivezetők és Hegyi Túravezetők Egyesülete RENDKÍVÜLI közgyűlést tart 2019.október 10-én, csütörtökön 17.00 órai kezdettel.

A közgyűlés helyszíne: 1066, Budapest, Weiner Leó u. 8.
Levezető elnök (javaslat): Szabó László

Napirendi pont:

1.A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének és két jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása.

2.A napirendi pontelfogadása.3.10/2019. (VIII.25.) Elnökségi határozat elleni fellebbezés (tag kizárása)

A rendkívüli közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatoknak több, mint a felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Megismételt rendkívüli közgyűlés:október 16. szerda 17.00 óra, helyszíne változatlan, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes:

A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaként az egyesület alapszabálya értelmében más napirend nem tárgyalható.

Vonatkozó alapszabályi rendelkezés:„Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan megszegi vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A kizárásieljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kellellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 naponbelül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.A kizárt tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az elnöknek, vagy az elnök által kijelölt személynek átadja azokat az igazolványokat és emblémát, amelyeket az MHVE bocsátott a rendelkezésére.

A döntéshozatalra vonatkozó rendelkezés:Ptk: 3:19. § [Határozathozatal](2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagyf) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Budapest, 2019. szeptember 24.

Farkas György elnök